TUKAN Rzeszów Biuro-Serwis, Hurtownia

Kategorie

Producenci

Szybki kontakt

Zadaj pytanie on-line

Katalog produktów


Postanowienia ogólne 

 

Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Kupujących, korzystających ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem tukan.rzeszow.pl

Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym tukan.rzeszow.pl, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 

Administrator danych osobowych 


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.tukan.rzeszow.pl jest TUKAN Spółka Jawna Paweł Woźniak, Janusz Śledziona z siedzibą ul. Wspólna 2, 35-205 Rzeszów, NIP 813 00 67 231, REGON 690007967, e-mail tukan@rzeszow.home.pl, tel. 17 863 3950.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 


1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako RODO).III.2. poniżej przedstawiono podstawy i cele przetwarzania danych:

● konieczność realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, w tym w zakresie realizacji płatności, jak również podjęcie działań przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Powyższe dotyczy zarówno umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (usluga konta w sklepie internetowym) jak i zawartej w sklepie umowy sprzedaży;

  • ● zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), 
  • ● zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w przypadku instalacji plików cookies analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego), 
  • ● zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w przypadku instalacji plików cookies analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego), 
  • ● przepisy prawa podatkowego w przypadku przetwarzania danych do celu rozliczeń podatkowych  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami dotyczacycmi rozliczalnia podatku od towarów i usług), ● uzasadniony interes administratora w przypadku gdy do celu wykonania umowy będą przetwarzane dane innych osób niż strona umowy np. ich pełnomocników, pracowników, etc. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  • ● uzasadniony interes administratora w przypadku instalacji plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony – zob. szerzej poniżej w pkt IX - (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),  
  • ● uzasadniony interes związany z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadniony interes administratora danych w przypadku prowadzenia korespondencji poprzez formularz kontakowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  • ● uzasadniony interes administratora danych w przypadku potrzeby dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją zamówień w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie ww. pkt. a) jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Państwu korzystanie ze Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

4. Jeżeli dane osobowe będą prztwarzane w oparciu o zgodę to Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać zgodę można pisząc na adres tukan@rzeszow.home.pl.

5. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw pisząc na adres e-mail tukan@rzeszow.home.pl

6. Do zawarcia umowy: o świadczenie usług konta w sklepie oraz sprzedaży towarów będzie dochodziło w sposób całkowicie zautomatyzowany (podstawa art. 22 ust. 2 lit. a) RODO - jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem). Administrator nie wprowadza szczególnych kryteriów zawarcia i wykonania tych umów – wyłącznie podjęcie czynności technicznych wskazanych w regulaminie świadczenia usługi dostępnym pod adresem tukan@rzeszow.home.pl/cms.php?id_cms=3

 

Zakres przetwarzania danych osobowych 


1. W celu wykonania umowy Administrator będzie przetwarzać podane przez Państwa następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres, adres dostawy.

2. W celu wysyłania Państwu informacji i materiałów handlowych w formie newslettera Administrator będzie przetwarzać podany przez Państwa adres e-mail.

 

Odbiorcy danych osobowych i pozyskiwanie 


1. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa.

2. Administrator ujawnia Państwa dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w celu realizacji tych płatności.

3. W celu realizacji płatności, dane w zakresie płatności online będą pozyskiwane od dostawcy usług pośrednictwa płatniczego tj. PayU

 

Ochrona danych 


1. Administrator jest zobowiązany do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym tukan.rzeszow.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Administrator podejmuje wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:
● poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
● uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
● adekwatne, odpowiednie i nie nadmierne,
● dokładne i aktualne,
● nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
● przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
● bezpiecznie przechowywane,
● nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Państwa danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od Administatora, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Państwa danych osobowych w tajemnicy.

4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także umowy sprzedaży w sklepie, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym Administrator na podstawie przepisów zobowiązany jest przechowywać dokumentację księgową. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

 

Uprawnienia 


1. Państwa uprawnienia upoważniają do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. W związku z tym, że w celu zawarcia i wykonania umowy (o świadczenie usługi konta w sklepie internetowym oraz zawarcia umowy sprzedaży) dane będą przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

Zmiana danych 


W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy o powiadomienie Administratora o tym fakcie drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie na adres siedziby firmy.

 

Cookies i dane eksploatacyjne 

 

Sklep internetowy tukan.rzeszow.pl nie wykorzystuje plików cookies ale nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do następujących danych charakteryzujących sposób korzystania ze strony www (dalej: inne dane eksploatacyjne): numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

 

Postanowienia końcowe 


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w dowolnym czasie przez umieszczenie zmienionej Polityki pod adresem sklepu internetowego tukan.rzeszow.pl. Polityka w nowym brzmieniu będzie obowiązywać od daty jej zamieszczenia na stronach tukan.rzeszow.pl

2. Sklep internetowy tukan.rzeszow.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych stąd też prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną (powyższa polityka prywatności dotyczy tylko sklepu internetowego tukan.rzeszow.pl)

 

 


Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty

Promocje

Aktualnie brak promocji

Czas generowania: 0.2705s